تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

شرکت های تصفیه فاضلاب بیمارستانی

شرکت های تصفیه فاضلاب بیمارستانی

یکی از شرکت های تصفیه فاضلاب بیمارستانی شرکت آب راهبر محاسب (آبرام) می باشد که به برخی از بیمارستان های کشور خدمات ارائه داده است. براي تصفيه كامل فاضلاب بیمارستاني، فرايندهاي بيولوژيكي فاضلاب بايستي مـورد استفاده قرار گيرند. تصفيه بيولوژيكي شامل استفاده از ميكروارگانيسم ها براي حذف مواد آلي محلول و كلوئيدي از فاضلاب است. تركيبات آلي و نيتروژن دار موجود در فاضلاب به عنوان مواد مغذي براي رشد سريع ميكروبي در شرايط هوازي، بي هوازي و يا اختياري مصرف مي شوند.

شرکت های تصفیه فاضلاب بیمارستانی

اين سه نـوع شـرايط در نحوه مصرف اكسيژن با يكديگر متفاوت اند. ميكروارگانيسم هاي هوازي براي متابوليسم خود به اكسيژن نياز دارند، در حاليكه ميكروارگانيسم هاي بي هوازي در شرايط عدم حضور اكسيژن رشد مي نمايند. ميكروارگانيسم هاي اختياري هم در شرايط عدم حضور اكسيژن و هم در شرايط وجود اكسيژن تكثير مي يابند. هر چند كه اين دو فرايند متابوليسم هاي متفاوتي دارند. عمده ميكروارگانيسم هاي موجود در سيستم هاي تصفيه فاضـلاب مـواد موجود در فاضلاب را به عنوان منبع انرژي و رشد استفاده مي كنند. بنابراين از نظر تغذيـه اي بـه عنوان ميكروارگانيسم هاي هتروتروف شناخته مي شوند.جمعيت فعال در يك تصفيه بيولوژيكي فاضلاب، مخلوطي پيچيده از انواع ميكرو ارگانيسمها هستند كه براي رشد و تغذيه به يكديگر وابسته هستند. 

ترکیبات فاضلابهای بیمارستانی :

  1.  مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیک
  2. مواد معدنی ( محلول – کلوئیدی یا معلق )
  3. فلزات سمی ( جیوه )
  4. مواد شوینده ( دترجنت ها)

فرآیند تصفیه فاضلاب بیمارستان

البته شرکت های تصفیه فاضلاب بیمارستانی روش های متفاوتی برای تصفیه فاضلاب به کاری می برند. در يك سيستم هوادهی گسترده eaas هوازي ممكن است گونه هاي سودوموناس، نوكارديا، فلاوباكتريوم، آكرموباكتر و زئوگلنا همراه با ميكروارگانيسم هاي رشته اي حضور داشته باشند. معمـولاً در يـك سيسـتم داراي عملكرد مطلوب، پروتوزئرها و روتيفرها حضور دارند و براي تغذيه از بـاكتري هاي پراكنده يـا ذراتي كـه ته نشين نمي گردند مفيد هستند. 

سيستم هاي تصفيه بيولوژيكي مي توانند حدود يك سوم مواد آلي محلول و كلوئيدي را به محصولات نهايي تبديل نموده و دو سوم مابقي را به سلول هاي ميكروبي كه از طريق ته نشيني ثقلي حذف مي گردند، تبديل نمايد. بار آلي موجود در اثر فعاليت جمعيت ميكروبي به بيومس تبديل شده و تقريباً مابقي آن به گاز تبديل مي گردد كه در محيط آبي آزاد مي گردد. در تصفيه هوازي گاز دي اكسيد كربن CO2 توليد مي گردد، در حاليكه تصفيه بي هوازي دي اكسيد كربن و متـان CH4 توليد مـي كند. در فاضـلاب هاي صـنايع فـراوري محصولات دريايي، مواد آلي غير قابل تجزيه بيولوژيكي بسيار كم هستند.

فرايندهاي تصفيه بيولوژيكي كه به طور گسترده اي براي تصفيه فاضلاب به كار مي روند، به دو دسته هوازي و بي هوازي دسته بندي مي شوند. در تصفيه هاي هوازي، ميكروارگانيسم هاي اختياري و هوازي غالب هستند، در حالي كه ميكروارگانيسم هاي بي هـوازي بـراي تصـفيه هـاي بـي هوازي بـه كار گرفته مي شوند. اگر ميكروارگانيسم ها در دوره بهره برداري از تصفيه خانه هاي بيولوژيكي در محيط آبي معلق باشند، اين سيستم به فرايند رشد معلق معروف است. در حاليكه ميكروارگانيسم هايي كه به يك سطح چسبيده و روي اين سطح شروع به رشد ميكنند، به فرايند رشد چسبيده معروف هستند. 

قیمت سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستانی

قیمت ارائه شده توسط  شرکت های تصفیه فاضلاب بیمارستانی مختلف متفاوت است. ولی این قیمت بستگی به پارامتر های متفاوت دارد که می تواند از 150 میلیون تا 600 میلیون تومان (سال98) متغیر باشد. سيستم هاي تصفيه بيولوژيكي زماني كه در طول سال به صورت مداوم مورد بهره برداري قرار گيرند، مؤثرترين روش تصفيه محسوب مي شوند.

سيستم هايي كه به صورت مداوم مورد بهره برداري قرار نمي گيرند و بـه دليـل تغييـرات بـار آلـي و تـوده زيستي، دچار كاهش راندمان مي گردند. سيستم هاي تصفيه بيولوژيكي لجني قوام يافته توليد مي نمايند كه داراي توده زيستي اضافي است و بايستي به طور صحيحي دفع گردد. هزينه هاي بهره بـرداري و نگهداري از سيستمهاي تصفيه بيولوژيكي متغير بوده و به نوع فرايند به كار رفته بستگي دارد. 

 

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp