تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال با هوادهی گسترده (EAAS) ،یکی از روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی است که مبتنی بر بارگذاری کم فاضلاب در حوضچه هوادهی فاضلاب است