تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه فاضلاب sbr

تصفیه فاضلاب sbr  :

تصفیه فاضلاب sbr یکی از فرآیندهای هوازی تصفیه فاضلاب است که بدلیل پایین بودن هزینه و بازده مطلوب در حذف آلاینده ها در سال های اخیر جهت تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی کاربرد فراوانی یافته است.این فرآیند دارای 5 مرحله پر شدن، واکنش، ته نشینی، تخلیه پساب و لجن مازاد و مرحله سکون میباشد. شکل زیر تصفیه فاضلاب sbr را در هر یک از مراحل بهره برداری یاد شده طی یک سیکل زمانی کامل نشان میدهد :

تصفیه فاضلاب sbr

تصفیه فاضلاب sbr به علت مزایـای زیـاد خـود، بـه عنـوان جـایگزینی بـرای سیسـتمهـای متعـارف جهـت تصـفیه بیولوژیکی فاضلاب هــای خـانگی و صـنعتی عمـل مـیکننـد. چنان که با ساختار فیزیکی بسیار ساده، از نظر عملیاتی جهـت رسیدن به اهداف تصفیه، انعطاف پذیری زیادی دارند. از دیگـر مــزایای آن ها، میتوان هزینه احداث پایین، بازده بـالا، عـدم نیاز به تانک ته نشینی، راهبری آسان و… را نـام بـرد. در نتیجـه استفاده از این نوع راکتورهـا، بـرای تصـفیه فاضـلاب صـنایع و اجتماعات کوچک به سـرعت درحـال افـزایش اسـت . از SBR جهت تصفیه پیشرفته فاضلاب به منظور حذف ازت و فسفر نیـز استفــاده می شود.

سیستمهای SBRعلاوه بـر بـازده بسـیار بالا در حذف کربن، توانایی قابل توجهی نیز در حذف نیتـروژن در فرایند دنیتریفیکاسیون دارند. یعنی قادر به کـاهش آلـودگی ناشی از کربن و نیتروژن به میزان 95تا %98میباشند.

طی 25سال اخیـر بـیش از 1300واحـد SBRدر امریکا، کانادا و اروپا به طور موفقیت آمیزی استفاده شـده انـد. خصوصاً این که تعـداد واحـدهای SBRدر شـمال آمریکـا بـه سرعت در حال رشـد اسـت. بسـیاری از ایـن تأسیسـات بـرای اجتماعات کوچک بافاضلاب تولیدی کم تر از یک میلیون گـالن در ساعت استفاده شـده اسـت. البتـه کیفیـت پسـاب خروجـی واحـدهای بزرگ تر SBRبرای فاضلاب بـیش از 230میلیـون گالن در روز که در دوبلین و ایرلند به کـار رفتـه اسـت، مشـابه واحدهای کوچک تر میباشد. راهکار پیشنهادی SBRبرای هر یک از اهداف متداول که در کیفیت پساب وجود دارد در شکل نشان داده شده است.

تصفیه فاضلاب sbr

در سیستم تصفیه بیولوژیکی با رشد معلق از جمله SBRبا افزایش زمان ماند سلولی و کاهش F/Mمیزان بـازده حذف مواد آلی افزایش یافته، اما با کاهش بـیش از حـد F/M احتمال رشد میکروارگانیسم های رشته ای افزایش می یــابــد. با افزایش سن لجن به دلیل افزایش باکتری هـای غیـر فعـال و افزایش خودتخریبی میکروارگانیسم ها، میـزان جـذب اکسـیژن ویژه SOUR کاهش می یابد.

 

5/5 - (1 امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , ,

به اشتراک بگذارید :

با سلام و عرض خسته نباشید
من دانشجوی ارشد هستم و روی انواع سیستم لجن فعال(SBR,conventional ……) دارم کار میکنم و باید بگم که مطالب سایت بسیار عالی و مفید هستن
امکانش هست بگین این عکسی که گذاشتین درباره راهبرد های بهره برداری از SBR جهت اهداف مختلف از کدوم کتاب هست ؟ یا اگه کتابی درباره انواع سیستم لجن فعال معرفی کنین یک دنیا ممنون میشم

whatsapp