تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

لاگون تصفیه فاضلاب

لاگون تصفیه فاضلاب

لاگون تصفیه فاضلاب که به صورت رشد معلق فعال هستند،حوضچه هاي خاكي نسبتاً كم عمقی هستند كه عمق آن از 2تا 5متـر متغيـر مي باشد. هوادهي هاي مكانيكي روي سكوهاي ثابت يا شناور فراهم شـده اسـت. هـواده هـاي مكانيكي براي تهيه اكسيژن تصفيه بيولوژيكي فاضلاب و نگهداري جامدات بيولـوژيكي بـصورت معلق استفاده مي شود. در موارد كمي، هواده هاي ديفيوزري نيز اسـتفاده شـده اسـت. لاگـون هاي هوادهي رشد معلق بر اساس يك جريان گذرا و يا بصورت برگشت جامـدات بهـره بـرداري مي شود.

لاگون تصفیه فاضلاب با برگشت جامـدات در اصل شبيه به فرآيند لجن فعال است. سيستم لاگون با جريان گذرا دوگانه نوع اصلاح شده لاگون متداول با جريان گذرا مي باشد. 

انواع لاگون تصفیه فاضلاب

انواع كلي فرآيندهاي لاگون رشد معلق بر اساس روش جابجايي جامدات عبارتند از :

  • اختياري با اختلاط جزئي
  • هوازي با جريان گذرا و با اختلاط جزئي
  • هوازي با برگشت جامدات و اختلاط كامل اسمي

تفاوت روش جابجايي جامدات ، بر بازده تصفيه، نيروي برق مـورد نيـاز، زمـان مانـد جامـدات و هيدروليكي، دفع لجن و پارامترهاي محيطي موثر مي باشـد.  مشخـصات عمـومي ايـن سيـستم هاي لاگون تصفیه فاضلاب در جدول زیر خلاصه شده است.

b) بدليل باقي ماندن جامدات در لاگون ، پيش بيني SRTمشكل است . امكان مقادير بيشتر از 100روز برآورد شده است. 

c)بدليل اختلاط جزئي ، مقدار SRTواقعي مي تواند بزرگتر از زمان ماند هيدروليكي باشد.

d) ثابت سرعت حذف BODمحلول بطور قابل توجهي بيشتر است .

e)از ضرايب سينتيكي جدول بالا براي حذف BODدر فرآيند لجن فعال با اختلاط كامل اسـتفاده شود. 

لاگون اختياري با اختلاط جزئي

در سيستم لاگون تصفیه فاضلاب به صورت اختياري با اختلاط جزئي، انرژي ورودي تنها براي انتقال حجم اكسيژن مورد نياز براي تصفيه بيولوژيكي كافي است؛ اما بـراي نگهـداري جامدات بصورت معلق كافي نمي باشد. بدليل اينكه انـرژي ورودي، جامـدات را بـصورت معلـق نگهداري نمي كند، بخشي از جامدات ورودي همراه با بخشي از جامدات بيولوژيكي توليد شـده از تبديل مواد آلي محلول ته نشين مي شود. در واقع جامدات ته نشين شده تحت تاثير تجزيـهب ي هوازي قرار مي گيرد. عبارت (اختياري) از مشاهدات تبديل بيولوژيكي گرفتـه شـده اسـت كه در لاگون بصورت هوازي جزئي و بـي هـوازي جزئـي انجـام مـي شـود.

بـالاخره لاگون هـاي اختياري بايد تخليه و جامدات تجمع يافته حذف شود. بدليل اينكه در اصل هـيچ روشـي بـراي كنترل اتفاقات لاگون اختياري هوازي وجـود نـدارد (مـثلاً مـدلهاي چـرخش بـا نيـروي بـاد)، استفاده از لاگون هاي اختياري بويژه در مواردي كه محدوديتهاي تخليه بايد بطور قابل اعتمـادي بدست آيد، كاهش يافته است. بدليل فقدان يك روش نسبي براي آناليز لاگونهاي اختيـاري، در اين قسمت زياد مورد توجه قرار نمي گيرد. 

لاگون اختلاط جزئي هوازي با جريان گذرا

در لاگون هاي هـوازي بـا جريـان گـذرا، انـرژي ورودي براي دستيابي به اكسيژن مورد نياز ، كافي است؛ اما براي نگهداري تمام جامدات بصورت معلق كافي نمي باشد. زمان ماند جامدات و هيدروليكي در عمل مشابه است(به عبارت ديگر = SRT ) جامدات پساب خروجي قبل از تخليه به تاسيسات تـه نـشيني خـارجي حـذف مـي شود. آناليز و طراحي لاگون هاي هوازي با جريان گذرا همراه با جزئيـات در اواسـط ايـن قـسمت مورد توجه قرار گرفته است. 

لاگون هوازي با برگشت جامدات

لاگون تصفیه فاضلاب به صورت هوازي با برگشت جامدات در اصل مـشابه فرآينـد لجن فعال از نوع هوادهي گسترده مي باشد؛ به استثناي اينكه يك حوضچه خـاكي (معمـولاً بـا پوشش سنگي) ، بجاي حوض راكتور بتون مسلح استفاده مي شود. مطابق آنچه در جـدول بالا
نشان داده شد زمان ماند هيدروليكي در مقدار حداكثر (به عبارتي 2روز) از آنچـه در فرآينـد متداول هوادهي گسترده (تقريباً 1روز) استفاده مي شود طولاني تر است.

بايد توجـه نمـود كـه هوادهي مورد نياز براي نگهداري جامدات بصورت معلق در يـك لاگـون هـوازي برگـشتي بايـد بيشتر از لاگون هوازي با جريان گذرا باشد. مقادير نيروي بـرق كـه در جـدول بالا داده شـد، براي نگهداري بيشتر جامدات بصورت معلق طراحي شده است؛ بنابراين عنـوان اخـتلاط كامـل اسمي استفاده مي شود.

 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp