تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

پکیج تصفیه فاضلاب لبنی

پکیج تصفیه فاضلاب لبنی

پکیج تصفیه فاضلاب لبنی با رویکرد تصفیه تناوبی با روش لجن فعال متعارف با ته نشینی اولیه ، اکسیداسیون بیولوژیکی و ته نشینی ثانویه قابل انجام است. هضم لجن ، نیترفیکاسیون و توانایی قابل توجه برای دینترفیکاسیون در یک مخزن انجام می شود. با استفاده از یک مخزن ، این فرآیند ها و عملیات به ترتیب زمانی انجام می شود. در واقع این فرآيند را راکتور ناپیوسته  متوالی SBR قابل انجام شدن است که یک چرخه زمان بندی شده پر شدن ، واکنش ، ته نشینی و تخلیه دارد. برای جلوگیری از تولید توده های رشته ای پساب زود تجزیه پذیر ، می توان دبی خوراک را برای حالت نا پیوسته تنظیم کرد.

پکیج تصفیه فاضلاب لبنی با سیستم sbr

چرخه پساب یک کارخانه کاغذسازی در شکل بالا مشخص است. در چرخه های غیر هوازی دی نیتریفیکاسیون رخ می دهد.

پکیج تصفیه فاضلاب لبنی

در سیستم تصفیه بیولوژیکی با رشد معلق از جمله SBR با افزایش زمان ماند سلولی و کاهش F/M میزان بـازده حذف مواد آلی افزایش یافته، اما با کاهش بـیش از حـد F/M احتمال رشد میکروارگانیسم های رشته ای افزایش می یــابــد. با افزایش سن لجن به دلیل افزایش باکتری هـای غیـر فعـال و افزایش خودتخریبی میکروارگانیسم ها، میـزان جـذب اکسـیژن ویژه SOUR کاهش می یابد. 

بررسیهای انجام شده بر روی پکیج تصفیه فاضلاب لبنی نشان داده است که در سن لجن 10 ،5و 40روز در درجه حرارت بین2-25  درجه سانتیگراد، که وقتی سن لجن و درجه حرارت افزایش پیدا کند و شرایط اختلاط از اختلاط کامل به جریان پیستونی نزدیک شود، غلظت CODدر پساب خروجی کاهش می یابد. ضمناً در زمان ماند سلولی کم تر و درجه حرارت پایین، پایداری SBRدر مقایسه با واحدهای جریان پیوسته بیشتر است.

در شکل زیر نتایج پساب تصفیه شده توسط سیستم sbr برای یک تصفیه خانه صنایع لبنی بیان شده است.

پکیج تصفیه فاضلاب لبنی
5/5 - (2 امتیاز)
5/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp