تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

گندزدایي آب استخر

گندزدایي آب استخر

مقصود از گندزدایي آب استخر, از بين بردن عوامل بيماریزا (پاتوژن) و جلوگيري از شيوع بيماری های قابل انتقال بوسيله آب است و یا گندزدایی آب یک فرایند از عمليات تصفيه و فیلتراسیون است که در نتيجه آن باکتری های موجود در آب از بين می روند و مواد آلی که تامين کننده غذای باکتری ها است اکسيد می شوند(غير قابل استفاده می شوند.) استخرهاي شنا باید به گونه اي طراحي گردند که آب آنها بطور مستمر توسط مواد شيميایي و یا روش هاي مناسب دیگر مورد عمليات گندزدایی قرار بگيرد و ترجيحاً فرایند کنترل ميزان مواد شيميایي اصلي آن نيز به صورت خودکار انجام شود.

گندزدایي آب استخر با استفاده از کلر، برم، ید، سیانور های کلر و  لامپ ممکن است.


برای گندزدایی آب استخرهای شنا روش های متعددی مانند استفاده از کلر ، برم، ید، سيانورات های کلره و لامپ های اشعه ماوراء بنفش UV استفاده می شود.  گرچه گزینة مناسب تر که با وسعت بيشتری کاربرد دارد کلر و تا حدودی برم می باشد. سيانورات های کلره توسط بعضی از مراجع اجازه داده نشده است.

استفاده از لامپ های اشعه ماورا بنفش به خاطر عدم بجا گذاشتن باقی مانده گندزدا و تأثير زیاد کدورت بر کارایی آن ،محدود می باشد. ید به طور گسترده استفاده نشده است. ولی گزارشات حاکی از کاربرد رضایت بخش این ماده در استخرهای شنای سرباز ، بوده است.

پایداری  ید از کلر بيشتر است. اشعه ماورا بنفش همراه با پراکسيد هيدروژن برای گندزدایی استخرهای شنا بطور مؤثر بكار رفته است. برم به شكل کلرید برم با آب و آمونياك واکنش نموده و تشكيل برم آمين ها را می دهد که گزارشات ارجحيت این ترکيب برای از بين بردن باکتریها و ویروس ها نسبت به کلرآمين ها را نشان می دهد. بهر حال کلر ترکيب شيميایی انتخابی برای گندزدایی آب استخر می باشد.کلر ممكن است به شكل گاز فشرده شده (مایع،) محلول هيپوکلریت سدیم 5.25 یا 12 یا 15 درصد، یا هيپوکلریت کلسيم پودر یا قرص 65درصد مورد استفاده قرار می گيرد. 

یک دستگاه خودکار که عمليات تزریق افزودني هاي لازم جهت گندزدایی کردن آب را انجام مي دهد و به راحتي قابل تنظيم شدن مي باشد، باید در مجموعه استخر قرار داشته باشد. تزریق کننده هاي دستگاه گندزدایي کننده باید ساختاري کاملا محكم داشته و از موادي ساخته شده باشد که در برابر سایش و خوردگي و اثرات شيميایي ناشي از محلول ها و بخارات گندزدایي کننده مقاوم باشد. همچنين نباید به راحتي در اثر استفاده مداوم و مستمر از کار بيافتد.

تزریق کننده هاي مواد گندزدایی کننده باید به راحتي قابليت تميز شدن، تعویض،نصب و تعمير مجدد را داشته باشند.نوع طراحي و ساخت سيستم گندزدایي کننده آب باید به گونه اي باشد که توقف هاي سيستم را، بویژه هنگام قرار دادن مواد شيميایي و افزودني هاي مورد نياز در آن به حداقل زمان ممكن کاهش دهد.

تزریق کننده هاي مواد گندزدایي کننده باید داراي محافظ هایي باشد تا در صورت بروز هرگونه اختلال، حادثه و یا شكست در تجهيزات مربوطه امكان ورود مواد گندزدایي کننده به استخر شنا سيستم لوله کشي استخر و یا محوطه آن وجود نداشته باشد و از برگشت جریان مواد گندزدایی کننده جلوگيري نماید.

تزریق کننده هاي مواد گندزدایی کننده باید قادر باشند مواد مورد نياز براي گندزدایی استخر را تا10ميلي گرم بر ليتر کلر یا مواد مشابه آن تامين نماید تا در شرایط خاص جهت گندزدایی نمودن اشباعي استخر مورد استفاده قرار گيرد. در طول مدت زمان گندزدایي کردن اشباعي(سوپر کلریناسيون) که عموماً 1تا 4ساعت به طول مي انجامد، نباید هيچ شناگري در آب وارد شود. 
 

Rate this post
Rate this post

برچسب ها : , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp