تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه فاضلاب به روش mbr

تصفیه فاضلاب به روش mbr :

تصفیه فاضلاب به روش mbr ،  يك سيستم تصفيه فاضلاب يكپارچه است كه از تركيب فرآيند تصفيه بيولوژيكي (لجن فعال) با يك سيسـتم ممبراني مستغرق تشكيل شده است. اين فرآيند با ادغام واحدهاي ته نشـيني (زلال سـازي)، هـوادهي و فيلتراسـيون در يـك راكتور، جايگزين فرآيند هاي تصفيه متعارف (لجن فعال متعارف) شده و يك سيستم ساده و موثر را تشكيل مي دهد كه هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه و هزينه هاي بهره برداري سيستم را كاهش مي دهد. در اين فرآيند با جايگزيني واحـد تـه نشـيني ثقلي با سيستم جداكننده ممبراني، منافع زيادي از قبيل افزايش پايداري در بهره برداري، كاهش توليد لجـن مـازاد و كيفيـت بسيار بالاتر پساب خروجي بدست مي آيد. بنابراين اين سيستم، فرآيند مناسبي است كه مي توانـد در محـدوده وسـيعي بـراي سيستمهاي استفاده مجدد از پساب تصفيه شده در تصفيه فاضلابهاي شهري و صنعتي بكار گرفته شود.

تصفیه فاضلاب به روش mbr

تصفیه فاضلاب به روش mbr يك فرآيند لجن فعال رشد معلق است كه با يك سيستم ممبرانـي (معمـولا از نـوع ممبـران هـاي رشـته اي توخالي ) (Hollow fiberيا نوع لوله اي) (Tubular )ادغام شده است. در اين فرآيند ، سيستم ممبراني نقش واحـد تـه نشيني (زلال سازي)در جداسازي جامدات معلق در سيستم لجن فعال متعارف را بر عهده دارد. اين موضـوع در شـكل بالا به خوبي نشان داده شده است.

در فرآيند MBRمعمولا ممبران ها بصورت مستغرق در واحد هوادهي قرار داشـته و بصـورت مسـتقيم بـا فاضـلاب و مـايع مخلوط Mixed liquorدر تماس مي باشند. در اين فرآيند با استفاده از پمپ مكش، با صرف انرژي كمـي، خـلا بوجـود مي آيد كه استخراج پساب تصفيه شده از درون ممبران ها به بيرون را به دنبال دارد. علاوه بر اين در اين فرايند، مقداري هوا نيز از كف واحد هوادهي به اين واحد وارد مي شود تا سطح خارجي رشته هاي ممبراني را تميز نموده و جامدات پذيرش نشـده توسط ممبران ها را از سطح ممبران ها كنار زده و جابجا نمايد. لجن مازاد در اين فرآيند نيز معمولا بصورت مسـتقيم از واحـد هوادهي به خارج پمپ مي شود.

به اشتراک بگذارید :