تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اجزای پکیج تصفیه فاضلاب rbc

اجزای پکیج تصفیه فاضلاب rbc

تجهیزات و اجزای پکیج تصفیه فاضلاب rbc مرحله آخر در ساخت تصفیه خانه فاضلاب تماس دهنده هاي بيولوژيكي چرخان RBC است زیرا تجهيزات RBC از نظر طراحي ديسك آنها، نگهدارنده بـستر و شـافت هـا و طراحـي سـاختاري، مختلف و متنوع است.
اجزاء اصلي طراحي يك سيستم RBC شـامل پارامتر های زیر می باشد :

  1. شـافت
  2. سـاختار و مـواد مـورد اسـتفاده ديسك
  3. سيستم محرك
  4. محصور بودن و تانك هاي ته نشيني
اجزای پکیج تصفیه فاضلاب rbc

شافت ها :

شافتها از اجزای پکیج تصفیه فاضلاب rbc است که براي نگهداري و چرخش ديسكهاي پلاستيكي استفاده مي شود. مـاكزيمم
طول شافت در حال حاضر 8.23متر است كـه 7.62متـر آن بوسـيله ديـسكها اشغال شده است. طولهاي كمتر شافت در محدوده اي از 1.52تا 7.62 متر نيـز ، قابـل استفاده است. اشكال شافت با توجه به كارخانه سازنده شامل مربع، كروي و هشت ضـلعي مـي باشـد. شافت هاي استيل براي حفاظت در برابر خوردگي داراي پوشش است و محدوده ضخامت آنهـا از 13 تا 30 ميلي متر مـي باشـد. 
پارامترهـاي مهـم طراحـي شـامل جزئيـات ساختاري و طول عمر شافت ديسك است.

مواد ديسك :

مواد دیسک که از اجزای پکیج تصفیه فاضلاب rbc می باشد بطور معمول پلي اتيلن با چگالي زياد در شافت و ديسكهاي RBC اسـتفاده مـي شـود كه به شكل هاي شياردار يا ساختارهاي متفاوت قابل استفاده است. شيارها مساحت سطح قابل اسـتفاده را افزايش مي دهند و مقاومت ساختماني را زياد مي كنند. انواع ديسكهاي RBC بر اسـاس مـساحت كل ديسك هايي كه روي شافت مي باشد معمولاً بصورت دانسيته پايين (استاندارد)، دانسيته متوسـط و دانسيته بالا تقسيم بندي مي شود. ديسكهاي دانسيته استاندارد كـه بـصورت ديـسكهايي بـا مـساحت سطح  3300 متر مربع  بازاي هر 8.23مترشافت تعريف مي شـود، فـضاي بيشتري را در بين ديسكها اشغال مي كند و معمولاً در مراحل اوليه يك دياگرام جريان فرآيند RBC مورد استفاده مي باشـد. مجموعـه ديـسكهاي بـا دانـسيته متوسـط و بـالا داراي مـساحت سـطح 11000 تا 16700 متر مربع بازاي هر 8.23 مترشـافت اسـت و معمـولاً در مراحل مياني و نهايي يك سيستم RBCاستفاده مي شود كه رشد بيولوژيكي كمتري اتفاق مي افتد.

سيستم هاي حركتي :

اكثر واحدهاي RBC بوسيله واحدهاي محرك مكانيكي مستقيم به گـردش در مي آيد كه بطور مستقيم به شافت مركزي متصل است. موتورها معمولاً 3.7يا تا 5.6 کیلو وات بازاي هر شافت قدرت دارد. واحدهاي حركتي بـا هـوا نيـز قابـل اسـتفاده اسـت. مجموعـه حركتي با هوا شامل ظروف پلاستيكي عميق كه به اطراف ديسكها متصل است، يك لولـه هـوا كـه در زير ديسكها قرار دارد و يك كمپرسور هـوا مـي باشـد. جريانهـاي هـواي ضـروري بـراي دسـتيابي بـه سرعت هاي چرخشي طراحي در يك شافت با دانسيته اسـتاندارد تقريبـاً 5.3 مترمکعب بر دقیقه  در يك شافت با دانسيته بالا 7.6 مترمکعب بر دقیقه است. رها شدن هوا بداخل ظـروف، نيـروي شناور ايجاد مي كند كه باعث حركت شافت مي شود. هر دو سيستم از نظر قابليت اعتماد مكانيكي به
اثبات رسيده است. حالتهاي متغير سرعت را مي توان براي تنظيم سرعت چرخش شافت فراهم كرد.

ظرفيت تانك :

ظرفیت تانک از اجزای پکیج تصفیه فاضلاب rbc می باشد که گنجايش تانك سيستم هاي RBC برابر 0.0043 مترمکعب بازاي هر متـر مربع از مساحت ديسك بهينه شده است كه در حجم مرحله اي 45  متر مكعـب بـراي يك شافت با مساحت سطح 3300 m2بدست آمده است. بر اساس اين حجم، زمان ماند 1.44ساعت در بارگذاري هيدروليكي  0.08 (m3/m2.d) فراهم شده است. عمق جانبي متداول آب در حالت مستغرق شدن 40درصد ديسكها برابر 1.5متر است.

محصور سازي :

پوششهاي پلاستيكي محكم فايبرگلاس لولا شده معمولاً در بالاي هر شـافت تـدارك ديده مي شود. در بعضي موارد، واحدها براي حفاظت در برابر آب و هواي سرد و بهبود دسترسي يا بـه دلايل استاتيكي در داخل يك ساختمان قرار داده مي شود. به دلایل زیر اجزای پکیج تصفیه فاضلاب rbc باید بصورت سـر پوشـيده باشند

  • ديسكهاي پلاستيكي از تجزيه در برابـر اشـعه فـرابنفش حفاظـت شـود
  • فرآينـد از دماهاي كم حفاظت شود
  • ديسكها و تجهيزات را از صدمه حفاظت كند
  • افزايش تـدريجي جلبـك را در فرآيند كنترل كند

تانك هاي ته نشيني :

تانكهاي ته نشيني RBCمشابه تانك هاي ته نشيني صافي چكنده است كـه در آن تمام لجن حاصل از تانكهاي ته نـشيني بـراي پـردازش در تاسيـساتي لجـن حـذف مـي شـود.

5/5 - (2 امتیاز)
5/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp