تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه پساب پالایشگاه نفت

تصفیه پساب پالایشگاه نفت

تصفیه پساب پالایشگاه نفت که داراي مقدار زيادي نفت و روغن به صورت ذرات معلـق، هيـدروكربورهاي سـبك و سنگين و مواد آلي ديگر است كه تخليه آنها بدون تصفيه، خطر آلودگي محيطزيست را درپي خواهـد داشـت. به همين دليل تصفيه فاضلابهاي نفتي اهميت زيـادي پيـدا خواهـد نمـود. تصـفيه پذيري فاضلابهاي نفتي توسط راكتور زيستي غشايي MBR مورد بررسي قرار می گیرد.  راكتورهاي زيسـتي غشـايي MBRs تركيبـي از فرآينـدهاي لجن فعال و جداسازي غشايي هستند كه با به كارگيري آنها نياز به فرآيندهاي ته نشيني و گندزدايي به كـار رفته در شيوه هاي مرسوم لجن فعال از بين ميرود. راكتورهاي MBRموجب حذف آلاينده هاي زيستي، ذرات كلوئيدي، كدورت و ميكروارگانيسمها ميشوند. در مورد اين سيستمها ميتوان به فضاي كمتـر مـورد نيـاز بـه علت حذف تانك ته نشيني و همچنين كاهش توليد لجن مازاد دفعي به ميزان 60درصد اشاره نمـود. كيفيـت
پساب خروجي از ،
MBRمستقل از فاضلاب ورودي به تصفيه خانه ميباشـد و همچنـين داراي اسـتانداردهاي زيست محيطي لازم براي استفاده مجدد از فاضلاب است. گرفتگي غشا و تعويض دورهاي آن مهمترين معايـب اين سيستم ميباشند.

پالايشگاههاي نفت، گاز و پتروشيمي از مراكز پر مصرف آب به شمار ميآيند. اگـر در طراحـي و بهره بـرداري از آنها به حفظ محيط زيست توجه نشود، علاوه بر مشكلات مختلف زيست محيطي، زمينه آلودگي آبهاي سطحي و زير زميني نيز فراهم ميگردد. نشت نفت خام و فراوردههاي آن نيز تاثير منفي بر آبها (سطحي و زيرزميني) و خاك دارد. فاضلاب توليد شده در صنايع نفت داراي مقدار زيادي نفت و روغن 1به صورت ذرات معلـق، هيـدروكربورهاي سـبك و سنگين و مواد آلي ديگر است كه اگر بدون تصفيه به محيط تخليه گردد، خطر آلودگي محيطزيست را در پـي خواهـد داشتازاين جهت، تصفيه فاضلابهاي نفتي اهميت زيادي پيدا خواهد نمود.

روشهاي مختلف زيادي مانند روش لجن فعال متداول براي تصفیه پساب پالایشگاه نفت در دنيا توسعه پيدا كرده است. در دهه هاي اخير با توجه به افزايش كيفيت و سختگيرانه تر شدن استانداردهاي خروجي تصفيه خانه ها روشهاي پيشرفته و نويني عرضه شده اند كه راكتورهاي زيستي غشايي MBRs از آن جمله محسوب ميگردد. راكتورهاي زيستي غشايي MBRبه طور كلي سيستمهايي هستند كه در آنها تصفيه بيولوژيكي فرآيندهاي لجن فعال با فيلتراسيون غشايي تركيب شده است. با به كارگيري آنها نياز به فرآيندهاي ته نشيني و گندزدايي به كار رفته در شيوه هاي مرسوم لجـن
فعال از رفته و موجب حذف آلايندههاي زيستي، ذرات كلوييدي، كدورت و ميكروارگانيسم ميشوند.

استفاده از فرايند غشايي براي تصفیه پساب پالایشگاه نفت اولين بار توسط Bansalدر سال 1976مطرح شد. در اين سامانه از يك غشا اولترافيلتراسيون UF برايتصفیه پساب پالایشگاه نفت استفاده شده بود. نتايج آزمايشـگاهي و پايلوتي اين سامانه نشان دادند كه فرايند تصفيه بسيار موثر و كارساز بوده است. 

عملكرد باكتريهاي مختلف را بر روي تجزيه تركيبات نفتـي بـا اسـتفاده از بيوراكتور غشايي مورد بررسي قرار دادند. از غشا براي جداسازي و برگشت زيسـت تـوده، ذرات جامـد، امولسـيونها و ملكولهاي سنگين از جريان خروجي بيوراكتور به داخل آن استفاده شده بود. نتايج نشان داد كه بيوراكتورهاي غشايي بازدهي بسيار خوبي در حذف COD و TOCدر فاضلابهاي نفتي از خود نشان داده و غلظـت MLSSنسـبت بـه ساير بيوراكتورها بسيار بالا و به ميزان 16/2گرم در ليتر رسيد.

راندان MBR تصفیه پساب پالایشگاه نفت

 امكانپذير بودن تصفيه فاضلاب نفتـي بـا راكتـور MBRغوطـه ور ميكروفيلتـر.  راندمان حذف مواد آلي  CODو BOD تقريبا يكنواخـت بـوده و بـراي 92.0 COD و بـراي BOD 91.9درصد است. ميزان نفت و چربي پساب تصفيه شده خروجي سامانه تصفيه در كل دوره آزمايش، كمتر از حد مجاز (كمتر از 2ميليگرم در ليتر) ميباشد، اين در حالي است كه غلظت نفت و چربـي ورودي بـه تضـفيه خانه (ورودي بـه روغنگير CPI ). با توجه به متغيـر بـودن غلظـت نفت و چربي ورودي به تصفيه خانه و عبور آن از CPIو DAFو كاهش اين غلظت به كمتـر از 10ميليگـرم در ليتـر، حكايت از توانايي خوب غشا در تحمل و حذف كامل اين ميزان امولسـيونهاي نفـت و چربـي را دارد.

تصفیه پساب پالایشگاه نفت

 

 

1.5/5 - (2 امتیاز)
1.5/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp