تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

سیستم تصفیه فاضلاب به روش sbr

سیستم تصفیه فاضلاب به روش sbr

سیستم تصفیه فاضلاب به روش sbr ساخت شرکت آبرام ، بصورت يك راكتور پر و خالي شونده است. پکیج تصفیه فاضلاب به روش sbr یکی از روش های تصفیه لجن فعال است. در این روش با اخـتلاط كامـل، فاضلاب ابتدا وارد حوضچه هوادهی می گردد به میزان کافی ، به فاضلاب اکسید شده زمان داده می شود تا ته نشین می شود. در شکل زیر مراحل تصفیه فاضلاب به روش sbr از شکل شماره 1 تا شماره 5 توضیح داده شده است.

چرخه تصفیه فاضلاب به روش sbr

در حـين مرحله واكنش منقطع (بعد از پر شدن) بكار برده مي شود و مراحل متوالي هـوادهي و زلال سـازي در يك تانك انجام مي شود. همه سيستم هاي SBR بطور معمول داراي 5مرحله مي باشند كه بـصورت متوالي همانند مراحل زير است:

  1. پر شدن
  2. واكنش (هوادهي)
  3. ته نشين شـدن یا زلال سازي
  4. تخليه (بيرون ريختن) 
  5. سكون.

هر كدام از اين مراحل در شكل زیر بيان و توضيح داده شده است.

 

نمایی از حوضچه های سیستم تصفیه فاضلاب به روش sbr

مرحله پر شدن : 

 در حين پر شدن , مايع و سوبسترا (فاضلاب خام يا پساب خروجـي اوليـه)بـه راكتـور اضافه مي شود. معمولاً مرحله پر شدن امكان بالا آمدن سطح مايع راكتور را از 75تـا 100درصد ظرفيت (در پايان مرحلـه سـكون) فـراهم مـي كنـد. هنگامي كـه دو تانـك استفاده مي شود, مرحله تغذيه ممكن است حدود 50درصد زمـان چرخـه پـر شـدن باشد. در حين پر شدن, راكتور ممكن است فقط مخلوط شود يا براي انجام واكنـش هاي بيولوژيكي با فاضلاب ورودي , اختلاط و هوادهي انجام شود.

واكنش یا هوادهی :

جرم سلولي در حين دوره هوادهی ، سوبـسترا را تحـت شـرايط كنتـرل شـده محيطـي مصرف مي كند.

ته نشيني :

امكان جداسازي جامدات از مايع تحت شرايط سكون فراهم مي شود و در نتيجه مـايع زلال شده را مي توان بعنوان پساب خروجي تخليه كرد.

تخلیه :

پساب خروجي زلال شده ، در حـين مرحلـه تخليـه حـذف مـي شـود. انـواع مختلـف مكانيسم هاي تخليه استفاده شده است كه رايج ترين آن سر ريزهاي قابـل تنظـيم يـا شناور مي باشد.

سکون :

دوره سكون در سيستم هايي به كار مي رود كه چند تانك در آن وجود دارد تا زمان را براي تكميل چرخه تغذيه قبل از انتقال به واحد ديگر فراهم كند. بدليل اينكه مرحلـه سكون، فاز ضروري نيست, بعضي مواقع حذف مي شود. براي استفاده در حالت هاي جريان پيوسته، حداقل دو تانك SBRبايد فراهم شود؛ بطوريكه يك تانك ، جريان فاضلاب را دريافت مي كند؛ در حاليكه تانك ديگـر، چرخـه تـصفيه را كامـل مـي كنـد. بـراي دستيابي به حذف فسفر و نيتروژن، تغييرات فرآيندي مختلفي در رابطه با زمان هر مرحله انجام شـده است.

بخش های سیستم تصفیه فاضلاب به روش sbr

آشغالگیر

عملکرد آشغالگیری که قبل از ورودی به پگیج تصفیه فاضلاب  قرار می گیرد به منظور حذف مواد جامد شناور يا غوطه ور موجود در فاضلاب است. حذف مواد به اندازه چشمه ها يا فواصل باز آشغالگير و نيز مشخصات مواد جامد موجود در فاضلاب، بستگي دارد. معمولا آشغالگیز فلزی از جنس استیل یا فولاد ST37 گالوانیزه استفاده می شود. 

در ادامه یک حوضچه برای پکیج sbr  بر اساس دبی فاضلاب در نظر گرفته می شود. پکیج تصفیه فاضلاب SBR شرکت آبرام، کل جنس بدنه پکیج فولاد ST37  است. کف پکیج با ورق فولاد ST37  با ضخامت 8 میلیمتر و ذیواره با ضخامت 6 میلیمتر می باشد. این بخش های پکیج پس از جوشکاری توسط پوشش مناسب رنگ آمیزی می گردد. جهت اطلاع از شرایط رنگ آمیزی لینک را مطالعه کنید.

هوادهی سیستم تصفیه فاضلاب به روش sbr

سیستم هوادهی به فاضلاب از طریق بلوئر های هوادهیمی باشد که هوا تولید شده توسط بلوئر ها از طریق لوله کشی ها مشخص به کف حوضچه هوادهی انتقال داده می شود و با استفاده از دیفیوزر ها ، این هوا به فاضلاب انتقال داده شده و مراحل تجزیه بیولوژیکی فاضلاب انجام شده و باعث تجزیه ترکیبات آلاینده فاضلاب می گردد.

هت اطلاع از مشخصات بدنه فولادی پکیج روی لینک کلید کنید.

کلرزنی

پکیج تزریق کلر شامل بک مخزن 100 یا 200 لیتری به همراه میکسر بوده که پس از به هم زدن آب و کلر، مخلوط کلر و آب آماده سازی شده و به پساب به صورت سینوسی تزریق می شود.

تابلو برق پکیج تصفیه فاضلاب به روش sbr

بمنظور کنترل بخش های مختلف پکیج تصفیه فاضلاب مانند بلوئر ها ، پمپ ها ، دوزینگ پمپ کلر نیاز به تابلو برق اتوماتیک می باشد تا تمامی بخشهای پکیج کنترل شده و همه فرآیند ها به صورت اتوماتیک اتفاق بیقتد

دفع لجن اضافي در سیستم تصفیه فاضلاب به روش sbr


دفع لجن مرحله مهم ديگري در بهره برداري SBRمي باشد كه تـأثير زيـادي بـر عملكـرد آن دارد . دفع لجن يكي از پنج مرحله اصلي فرآيند نيست؛ زيرا هيچ زمان مشخصي در چرخه براي تخليه لجـن وجود ندارد. همانند سيستم متعارف جريان پيوسته ، شرايط كاري سيستم، حجم و دفعات تخليه لجن را تعيين مي كند. در بهره برداري  سیستم SBR تخليه لجن معمولاً در حين مرحله واكنش انجام مي شود.  بطوريكه تخليه يكنواخت جامدات انجام مي گيرد (شامل مواد ريز و ذرات فلاك درشت)يك ويژگـي
خاص سيستم
SBRاين است كه نياز به سيستم برگشت لجن فعال (RAS)ندارد. بدليل اينكـه هـر دو مرحله هوادهي و ته نشيني در يك تانك اتفاق مي افتد ، در مرحله واكنش، هيچ لجني دفـع نمـي شود و نياز به برگشت لجن براي ثابت نگهداشتن جامدات در تانك هوادهي نيـست. 

 

 

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :